zpět

Centrum halových sportů České Budějovice

Petr Uhlík, Jan Šorm, Přemysl Jurák, Štefan Šulek, Gabriela Králová architektonická soutěž 2012
vizualizace z parku od plaveckého stadionu

Současný stav

Místo pro nové Centrum halových sportů leží v těsné blízkosti historického jádra města Českých Budějovic při levém břehu řeky Vltavy v místě zvaném Dlouhá louka. Území za městskými hradbami při soutoku Malše a Vltavy bylo nezastavěnou zemědělskou krajinou až do 50. Let. Tehdy zde byl založen velký městský park – Stromovka. V 70 letech, kdy je naplněna kapacita plochy sportovišť přilehlého Sokolského ostrova novostavbou plaveckého bazénu (dostavěn v roce 1971). Pro další stavbu-sportovní halu celoměstského významu byl určen pozemek v bezprostřední blízkosti Sokolského ostrova. Pozemek je dobře dostupný ze severojižního průtahu městem, z historického centra města je přístupný pěšky nebo na kole přes lávku ze Sokolského ostrova a jižněji skrze lávku navazující na průchod zimním stadionem.

Koncept

Dům leží v parku mezi stromy jako abstraktní průsvitný objekt. Forma hmoty bez očekávatelných detailů. V interiéru z roviny okolní krajiny zvedáme ve směru od řeky dvě vlny – schody hlediště směřující pohled diváků na hrací plochu a na panorama města. Takto vymezujeme prostory sportovišť a tribun, pod šikminy tribun umísťujeme zázemí a prostorné foyer. Na tento nový barevně jednotný reliéf krajiny procházející celým domem je navlečen průsvitný nařasený rukáv vnějšího pláště z polykarbonátu, který je na obou koncích uzavřen skleněnou stěnou. Reálné děje a vnitřní struktura domu se tak mlžně propisují do exteriéru a doplňují nekonečné množství jemných odlesků světla a mihotání okolních stromů. Vnější prostředí a park naopak skrze jemnost fasády pronikají do prosvětleného interiéru a díky této syntéze tak vzniká nové vnímání sportovního utkání.   

vizualizace z ulice Na Dlouhé louce

Architektonické řešení

Naše koncepce řešení haly je zásadně ovlivněna limity, které jsou nastaveny soutěžními podmínkami. Zejména rozsah území k zástavbě, které omezuje škálu hmotových řešení nových hal, a finanční limity stavby, které jsou vzhledem k objemu, rozsahu stavby a nárokům, které jsou na ně kladeny, za hranicí reálných možností.

Tyto koncepční limity se nesnažíme překlenout, naopak se pro nás stávají výzvou pro velmi koncentrované jednoduché nadčasové řešení. Centrum halových sportů by měla být kultivovanou odpovědí současné architektury na moderní veřejnou stavbu celoměstského významu a kvalitní stavbou v exponované poloze parku, v těsné blízkosti historického jádra.

Vnitřní prostorová koncepce haly je založena na dominantní hlavní tribuně, otočené směrem k centru města a jeho panoramatu. Velká východní prosklená plocha fasády leží přibližně na spojnici věže radnice a Černé věže. Snažili jsme se zachovat vnitřní prostor obou hal jako jeden vizuálně kontinuální prostor, pokračující až do exteriéru budovy. Tuto spojitost vnitřního prostoru podtrhuje i jednotná barevnost celého hlediště a hracích ploch procházející celým objektem.

Obě haly skládáme co nejtěsněji vedle sebe, oddělené pouze prosklenou stěnou nebo sítí se společnou tribunou. Šířkově volíme co nejmenší rozpon dle požadovaného rozměru sportovní plochy. Nosníky na výsledný rozpon využíváme po celé délce stavby, tedy maximální možné sjednocení konstrukčních prvků. Délku objemu pro obě haly omezujeme na 107 metrů, která je v našem uspořádání v podstatě limitní, z důvodu příjezdu vozidel z kruhového objezdu na pozemek. V takto vymezeném objemu 107x 56 metrů příčně od jedné z delších obvodových stěn k druhé vestavujeme lineární, velice racionálně řešené, bloky zázemí hal. Mezi čtyřpatrovou stavbou provozního zázemí (sportovců, diváků, vedení klubu) a šikminou hlavní tribuny vzniká vstupní foyer jako převýšený prostor.  V patrech je přetnuté jednotlivými můstky pro nástup na tribunu. Vyšší prostor pod hlavní tribunou výhodně využíváme pro umístění provozního zázemí ve formě čtyřpatrové vestavby. Střecha nad hlavní halou se svažuje směrem k vedlejší tréninkové ploše tak, že zachovává nad hlavní hrací plochou světlou výšku 12,5 m, na tréninkové už sleduje konstantní výšku.

Obvod budovy je členěna v příčném směru po 3,5 metrech na segmenty, které procházejí celým pláštěm ve formě lomů. Nejjasněji jsou pak tyto lomy vyjádřeny ve střešním plášti formou šedové střechy se svislými prosklenými plochami. Členění na šikmé plochy má svoji funkci i pro akustickou kvalitu vnitřních prostor.

Plášť budovy je volen s ohledem na finanční limity jako polykarbonátový, transparentní fasádní systém. Vhodný je z důvodů své průsvitnosti, která dovoluje v denní dobu vytvořit dostatečně světlé a rovnoměrné vnitřní prostředí, zároveň v šeru bude jemně zářit směrem ven.  Provoz budovy bude tak vnímán i okolím. Lehkost polykarbonátové fasády by měla být přínosem pro vnímání budovy v parku jako lehké, vzdušné stavby. V případě navýšení rozpočtu je možné uvažovat o alternativě k polykarbonátu v podobě osazení stavby skleněným pláštěm se stínící vrstvou (např. tahokov).

interier hlavní haly

Urbanistické řešení

Zachování přírodně parkového charakteru území v co nejvyšší míře je pro náš návrh jednou z hlavních priorit. Pro danou polohu v sevření řeky a dopravní tepny je podstatné řešení orientace haly. Ačkoliv je zřejmé, že hlavní podíl dopravy k hale bude tvořit individuální osobní doprava ze severojižního průtahu přes parkoviště, tak neméně důležitý je vztah k městu. Stavbu jsme orientovali směrem k centru Českých Budějovic velkým proskleným otvorem, umožňující výhled na historické jádro přes zákruty vodní hladiny soutoku Malše s Vltavou a slepým ramenem. Vnitřní logika uspořádání hal tomu také odpovídá: je vlastně jakousi zvýšenou tribunou – schody otočenými směrem k centru města. K silnici je orientována skleněná západní fasáda pětipodlažního „provozního“ zázemí. Směrem k historickému jádru města se hmota haly snižuje. 

Dispoziční řešení

Hala má jasnou jednoduchou strukturu vnitřního uspořádání. Veškeré samostatné funkční celky jsou řazeny jako příčné bloky vestavěné do haly od severní k jižní fasádě, ať již půdorysně v ploše nebo vertikálně ve formě jednotlivých podlaží. Hlavní vstupy jsou z vyšší západní fasády. Pro veřejnost jsou určeny dva vstupy po stranách pro sportovce, VIP media a zaměstnance pak vstup střední, navázaný na hlavní komunikační vertikální jádro. Střední vstup má dole malou recepci. Skrze oba vstupy – filtry se otvírá prostorné foyer pod hlavní tribunou. Nástup na tribunu je buďto přímo skrze dva krajní otvory, nebo po schodištích do druhého patra, kde jsou po lávkách přístupné dalšími otvory pro horní polovinu tribuny. Zadní tribuna je přístupná buďto z foyer přes hlavní sál pásem podél hrací plochy nebo také samostatným vstupem pro vedlejší tribunu z jižní fasády. V přízemí ve foyer jsou pod šikminou tribuny rozmístěny 4 kiosky občerstvení. V hlavním obslužném traktu je umístěno zázemí sportovců, vedení klubu, místnosti rozhodčích, zázemí novinářů, klubovna, síň slávy. Druhé patro je vyhrazeno pro foyer s doprovodnými funkcemi (občerstvením a toaletami). Díky prosklení směrem do Stromovky vzniká jednak zajímavý průhled z vnitřku foyer ven a zároveň je vnitřní prostor vysokého foyer tímto otevřením více prosvětlen. V nejvyšším čtvrtém patře je centrálně umístěna VIP zóna otevřená do prostoru haly a skleněnou fasádou do parku.

Pod menšími tribunami je na centrální podélnou chodbu navázána osmero samostatných šaten, každá se samostatným hygienickým zázemím. Ty jsou přístupné nejen z chodby obou sálů, ale také ze samostatného venkovního vstupu z jihu se supervizí malé vrátnice. Pod tribunami jsou také nářaďovny a sklady propojené s oběma halami.

Podél jižní fasády je v půdorysném našikmení vůči hlavní hmotě na úrovni + 4 m osazena atletická běžecká dráha, propojená s univerzálními šatnami pod vedlejší tribunou. Může být propojena také se šatnami v patře v hlavním vstupním bloku. Pod tělesem dráhy jsou navrženy vstupní prostory pro zázemí pod menší tribunou a sklady pro mobilní zařízení haly. Obě haly jsou z jižní fasády přístupné přímo vraty na plochu haly pro manipulační vjezd.

schéma první etapa
schéma druhá etapa
schéma vnitřní dispozice

schéma variability vnitřního prostoru

situace
půdorys 1np
půdorysy 2.np, 3.np, 4.np, 5.np
řezy

Konstrukčně materiálové řešení

Konkrétní materiálově konstrukční řešení centra halových sportů zohledňuje maximální ekonomičnost stavby. Volili jsme záměrně řešení bez bočních tribun, tedy plochy hřišť v příčném směru navazují bezprostředně na nosnou obvodovou konstrukci pláště, tak aby rozpon nosníků byl co nejmenší. Rozpon je v celé délce obou hal konstantní, pouze se mění výška sloupů dle potřeby haly.

Nosná svislá konstrukce haly, stejně jako vodorovná je ocelová. Vodorovný nosný prvkem je prostorová příhrada, osazená na ocelových sloupech rozšířených v příčném směru na 1 metr tak, aby byly dostatečně tuhé. Podélně jsou zavětrované ocelovými táhly. Tuhost haly také zabezpečuje propojení prostorové střešní příhrady s betonovým blokem obou tribun. Střešní konstrukce je tvarována pilovitě, pro vložení svislých světlíků.

Samotná velká tribuna je nesena šesticí šikmých průvlaků, opřených do železobetonového skeletu obslužného čtyřpatrového bloku. Na průvlaky budou ukládány prefabrikované monolitické železobetonové L nosníky-pro jednotlivé stupně hlediště. Obdobně je řešena i malá tribuna. L prefabrikáty tady podporuje kombinace příčných stěn a šikmých průvlaků.

Severní a jižní fasáda obou hal jsou pokryty průsvitným komůrkovým polykarbonátem určený pro obvodové pláště budov (např. systém Thermoclick). Východní a západní fasáda hal bude prosklená, tj. standardní fasádní systém s pevným zasklením na ocelové konstrukci. Vstupní západní fasáda bude obdobně zasklena v ploše fasádním systémem s vystřídáním pevných a otevíraných částí.

Víceúčelové využití haly

Hala je navržena dle zadání tak, aby bylo možné vnitřní uspořádání haly uzpůsobit pro pořádání různých akcí, ať již sportovních, nebo kulturně společenských. Různé varianty a etapy jsou naznačeny ve schématech.

Samotný základní uspořádání haly již skýtá mnohostranné využití. Jeden jasný frontální vstup z čela haly do foyer a odtud ho velkého dominantního hlediště je v podsadě divadelní uspořádání, před malou tribunou je možné postavit z přenosných prvků pouze podium. Oddělený prostor od diváků pod malou tribunou může být výhodně využito pro zázemí účinkujících při koncertech. Příhradové rámy střešní konstrukce se mohou vcelku jednoduše přeměnit na konstrukce pro portály k zavěšení osvětlovacích ramp či ozvučení.